elisabeth eybers lewe

Wat ek self treffend vind, is hoe sterk interpreterend sy lees. Die mens is inderdaad die enigste diersoort wat weet dat hy dood sal gaan. Dit wissel van die uiteenlopendheid van die kunstenaar, sy oopgesteldheid, sy onsekerheid of gebrek aan wysheid tot die siening van die poësie as ’n middel teen gedaanteloosheid of vloeibaarheid en die magiese vermoë wat die beswerende woord besit" (Kannemeyer 2005:174). (...), "Oor die algemeen was ek in my sosiale verhoudings minder gelukkig as in die beskutte atmosfeer van ons huislike lewe waar niks wat lelik, materialisties of ru was, geduld is nie. Sy het vertel van oom Manie wat ouderling was en ook koster. "Daar is geen ander skrywer wat op dié manier met soveel gemak wydsbeen oor die skeidslyn tussen Nederlands en Afrikaans gestaan het nie; geen ander skrywer wat die 'mistieke band', in die woorde van NP van Wyk Louw, só beliggaam het nie. In 1995, haar 80ste geboortejaar, word haar digkuns gevier met ’n simposium aan die Universiteit van Amsterdam te midde van toenemende belangstelling in Nederland in die Afrikaanse letterkunde. Van dié laatoes verse kan nie verwag word om die vonk en sintuiglikheid van die vroeë werk te hê nie. Sy was net ’n jaar oud toe haar vader, John Henry Eybers, ’n beroep as predikant na Schweizer-Reneke in die destydse Wes-Transvaal aanvaar het. Saamgestel deur Ena Jansen en Hans Ester, ’n Keur van artikels oor en deur Elisabeth Eybers op die internet. lont geruik en vervaard uitgeflap 'Hoe op aarde', ’n retoriese uitroep, kry hier die betekenis van die onmoontlikheid om op aarde te glo aan iets bo- of buite-aards. Vir baie van Eybers se Suid-Afrikaanse lesers “het sy altyd iets asketies, geheimsinnig en baie stil uitgestraal. Sy was een van die suksesvolste digters in Nederland wat gehalte en verkope betref.” (, Knipseldiens van die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum. Ek was my altyd bewus van die uitsonderlike voorreg wat ek gehad het om haar van so digby te ken. Die Moeder. Ek onthou haar as ’n vriendelike, innemende mens wat baie beskeie was. Die grag is eindeloos omdat dit 'Man has invented death,' het Yeats ooit gesê. Sy is in 1961 bekroon met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se prys vir Vertaalde Werk vir haar vertaling van Jules Supervielle se Die os en die esel van die krip. Tafelrede het ek dié kompliment berei: In 1978 word sy ook bekroon met die Reina Prinsen Geerlig-prys voor Zuid-Afrika vir al haar werk tot op daardie stadium. Hoe dit sy, my eerste skooljare was vervelig en dikwels ongelukkig. "Bekend in Eybers se gedigte, tot in hierdie bundel toe, is haar kritiese, ondersoekende sintuig. Ook Onderdak (1968) bring die temas van "ontwrigting en ontbering, die moeilike aanpassing van die immigrant in ’n nuwe land, die vreugde as sy deur ’n nuwe liefde in die vreemde 'onderdak' vind, al blyk dit later dat sy hierdie minnaar deur die dood verloor" (Kannemeyer 2005:175). Ek dink dit is juis omdat sy so lank hier gewoon het dat sy die twee tale duidelik as af­sonderlike tale beskou het. Die vreemde oorsprong van jou lewe het Soos lig deur ‘n Kristal deur my gevloei In al die maande toe ek één was met Die stil geheim van jou verborge groei. Ofskoon die gedugte Eybers ironie en wrangheid nie orals te bespeur is nie, het ons nog hierdie meesteres aan die woord. As student het sy vanaf 1832 tot 1936 verse geskryf wat verskyn het in Umpa, Die Huisgenoot, Jaarboek van die Afrikaanse Skrywerskring, Volksblad en Die Vaderland. Haar moeder, Elisabeth Susanna le Roux, was ’n wiskunde-onderwyseres en het op 26-jarige ouderdom hoof van die Oranje Meisieskool geword, waar sy en John mekaar ontmoet het. Terstond het die merels buite verstom, Dit sou aanvanklik net vir ’n jaar gewees het, maar die verblyf het permanent geword en Elisabeth het langer as veertig jaar in Amsterdam gewoon. (...), "Die ouderdom, die onkeerbare aftog, die sloping, die gestroop word, die doodloopbaan, niks hiervan plaas egter 'n demper op die digterskap nie. "Mag hierdie taal, naas die wêreldtaal Engels, waaraan ons ook oneindig veel te danke het, voortlewe in die mond van miljoene Suid-Afrikaners wat mekaar ’n menswaardige bestaan gun. Sy drome (soos dié van almal) bly die stempel en sleutel van sy lot: al word hulle nie in ’n enkele opsig letterlik bewaarheid nie, bepaal hulle, meer as enige uiterlike omstandigheid, sy latere lewensgang." Ek is nou klaar," het sy aan De Bruin gesê. My tweede naam is Françoise.". Elisabeth Eybers is gebore op 26 Februarie 1915 en het (1995) tagtig geword. ', "‘Dít is ongetwyfeld groots. Hier beskryf Eybers die maand Februarie as die 'voorspel van herfs'. Jy moet tog ’n oor hê vir taal soos musikale mense het vir musiek." die tjalie digter om haar tenger lyf en keer Hertogin in ’n versus vir die niet. Streng gesproke is die titel Nederlands en Engels. Die vrou staan stil, sy trek Maar lewensdrif en belewenis van die liefde in sy talryke vorme laat hierdie einder telkens weer 'vergly'. Eybers het later aan Ena Jansen as volg oor haar kinderlewe, veral die kuiers aan haar ma se familie in die Boland, vertel (Amanda Botha in Die Burger, 5 Maart 2005): "Ons het 'n paar dae gereis van Schweizer-Reneke af. Smal skerwe van agaat . Hy was professor in teoretiese ekonomie aan die Universiteit van Amsterdam. Soms in ’n hotel oornag, soms by kollegas van my pa. My pa het gereken 30 myl per uur was ’n goeie maksimum. so vorstelik, eenkant, ’n swaan. Die moedertaal van die eerste Afrikaanse digteres was dus Engels, iets wat haar geensins daarvan weerhou het om Afrikaans se groot digteres te word nie. Ouer word is in sommige opsigte ook minder erg as wat ek dit my voorgestel het. Verniet of jy, soos in ’n ou ballade, op die duur Dit is ’n bundel wat enige aantal herlesings kan deurstaan, en telkens nuwe patrone laat ontdek. Maar natuurlik moes ek baie ander gedigte weglaat wat ek as ewe belangrik beskou. Die veiling was vir ’n week oop. "Die Engelse gedigte klink in enkele gevalle vir my eenvoudiger en gemakliker as die Afrikaanses. Vroeë lewe en herkomsWysig Elisabeth Francoise Eybers is op 26 Februarie 1915 op Klerksdorpgebore as die middelste van drie dogters van ’n Afrikaanse pa, die NG predikant dr. John Henry Eybers (1878–1962), en ’n Engelse ma, Elisabeth Susanna (Lily) le Roux (1879–1968). ", "Wat maak dit saak dat die drome van ’n verbeeldingvolle kind op onkunde en egoïsme berus, dat hy ’n paar jaar later self spottend moet glimlag as hy aan hulle terugdink? Eybers in Engels klink vir my net nie reg nie, omdat 'n mens so bederf is deur die (dubbel) segging, die sub-teks en skerp metaforiek. Her poetry was mainly in Afrikaans, although she has translated some of her own work (and those of others) into English. nek geboë in rougebaar, dryf nóg "In ’n groot mate bevat die gedigte in Tydverdryf/Pastime dieselfde temas, taalgebruik en gedigvorme as die vroeëre bundels, met ’n voorliefde vir die koepletstrofe, die tersine en kwatryn. al dig u in ’n tussentaal: Maar ek vind Afrikaans kompakter en meer soepel. Eybers was vier tale magtig, naamlik Frans, Engels, Nederlands en Afrikaans, en van haar gedigte, soos "Voorbereiding" in Die stil avontuur en "Slak" in Balans is deur André Piot in Frans vertaal. daardie sonderlinger hel? Vier kwatryne vir Eybers Saam met MER, Ina Rousseau en Henriette Grové, Onderdak. maar ek weet ek het gehang van groen tot bruin. Jy kan let op die verhouding tussen Nederland en Suid-Afrika, haar verlange na jeug en ruimte, haar opvattings oor menslike waardigheid, haar metafore en neologismes, haar dubbelpunte en vraagtekens. "Omdat daar geen seun in die gesin was nie, moes ons vanselfsprekend allerlei take verrig wat meisies nie gewoonlik doen nie. Hoe ouer Elisabeth Eybers geword het en hoe moeiliker sy die porseleindun bord van die lewe vasgehou het, hoe onvermydeliker het die dag van haar eie onherroeplike rus geword, die dag waarop sy van verdere inspanning af mag sien, van houvas ontdaan is, tot 'n akkoord met tekortkoming geraak. Ek het toe vir Eybers gevra of sy dan nie sommer self haar gedigte wou lees nie en tot ons stomme verbasing het sy ingestem, mits ek die keuse sou maak. Dat ek wat 28 jaar gelede Suid-Afrika verlaat het, my nog in soveel belangstelling in my land van herkoms mag verheug. Hulle kinders was baie erg oor oom Manie, wat nooit ordentlik geleer lees en skryf het nie, maar wat oor ’n natuurlike intellek beskik het. Tony Mills van Antiquarian­ Auctions het vertel: “Slegs twee belangstellendes het deelgeneem. Daaroor het sy nog beheer, daarin kan sy nog kom en gaan waar sy wil – haar vermoë om nog steeds die juiste woord te vind, gee haar daartoe ’n vrybrief. "My ma se ander susters was ook geleerd. Ek verkies dat die lesers maar self hul gevolgtrekkings maak." U het vér van ons gestaan Daar is ’n hoë digtheid en beknoptheid in haar reëls. Die gedigte in Die stil avontuur toon ’n duidelike vooruitgang op die eerste bundel, hoewel nie een van die gedigte so goed soos "Maria" is nie. Dit is die manier waarop sy haarself uitdruk, maar dit maak haar en alles om haar vreemd. sy het in dubbelpraat belê. het Eybers by ’n fees gesê; Ons is nie Hugenoteafstammelinge nie. Die boom weet nie. Benewens al die belangrikste literêre pryse in Afrikaans wat aan haar toegeken word, ontvang sy ook die Constantijn Huygens-prys in 1978 vir haar hele oeuvre en die Herman Gorter-prys vir Kruis of munt in 1975. Daaraan het sy met hiperwoordbewustheid en onfeilbare kieskeurigheid Bach is Bach, herkenbaar. “Eybers het dikwels na haar pa se mooi Karoo-Afrikaans verwys en baie nagedink oor Afrikaans in vergelyking met Nederlands. Dit is boonop nie nodig om haar werk te vertaal om dit verstaanbaar te maak nie. Teen hierdie verbod het ek geen beswaar gehad nie, want dit was hoeka ’n onwelriekende buurt, maar wat ek tot in lengte van dae as ’n onreg beskou het, was die feit dat sy daarop aangedring het dat ek ’n driekwartier voor die skool se normale sluitingstyd moes huis toe kom. Sy is nog deur pres Steyn gevra om die eerste hoof van die nuwe Oranjemeisieshoërskool in Bloemfontein te word. Die ritueel van cold turkey is vasgestel. . Om te kan lag oor dinge wat erg is, maak die lewe draaglik. Dit sou ons nie geweet het as sy nie sulke goeie gedigte oor hierdie verkenningstogte geskryf het nie. In 1997 het die FAK haar vereer met hulle Prestigeprys vir poësie. Maar die enigste alternatief vir oud word is doodgaan, en dit is ook nie iets waaraan jy elke dag met plesier dink nie.”, “Ek probeer ook om dit [oud word] met ’n bietjie humor te bekyk. Ek het toe ongeveer 50 gedigte gekies uit die ongeveer 900 wat sy in 70 jaar geskryf het. "In Valreep dwing die spel bewondering af met volmaakte vormbeheersing. Al was dit om geen ander rede nie, laat Eybers se heengaan ’n geweldige leemte. "My dagdrome het my weer voortdurend na die onbekende en tartende toekoms gevoer. Eybers het nog ’n dogter, Elizabeth Bradley, agtergelaat. (Beeld, 25 Februarie 2005), "Ik had geen broer, er waren alleen drie dochters. (...), André P Brink: "Die laaste van die grotes. Stel my in kennis indien nuwe kommentaar bygevoeg word. {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}}, {{current.info.license.usageTerms || current.info.license.name || current.info.license.detected || 'Unknown'}}, Uploaded by: {{current.info.uploadUser}} on {{current.info.uploadDate | date:'mediumDate'}}. Slegs 200 eksemplare van die prestige-uitgawe deur die meesterdrukker Arno Piechorowski van die Aldus-Presse Reicheneck is gedruk. Selfs tóé het uitgewers getwyfel, maar Marita wou ná haar moeder se dood hoe dan ook die CD self probeer versprei. In een stadium het haar pa vir haar ’n sagte blou bal gebring en hoewel sy nie binne daarmee mag gespeel het nie en sy te bang was dat dit vuil gaan raak as sy buite daarmee speel, het sy alleen in ’n hoekie van die pastorie se tuin of die kerk gaan sit met die blou bal daar sodat sy daaraan kon ruik en snuif. Sal dit nie ons 'classy heldin' soos Antjie Krog haar noem se beeld aantas nie? wit blom jou verse in ’n voljaarboord. Soos haar moeder en haar vader. Só doen sy ook in Engels.". Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. Ek het geen talente gehad nie en het daarom tot matriek op Schweizer-Reneke gebly en is daarna na Wits toe. Woorde het haar nié in die steek gelaat nie.". Huiskat – Elisabeth Eybers A INLEIDING Katte het al vir duisende jare ’n besondere invloed op mense. "Vader se preektrant was sober en innig, sonder die dramatiese stemverheffings en gebare wat destyds menige dominee se forte was, en meestal ver bo ons kinderlike begripsvermoë. Hierin is die belangrikste tema dié van die verhouding tussen twee jongmense, die ervaring van die jong vrou as bruid en dan dié van die swanger vrou en die vooruitsig en vrese van die eerste kind se geboorte. Maar hy ewenaar haar eie 'besluitloosheid'. dat keel en bors en buik die son kan suig. Elisabeth Eybers het die ultieme grens oorgesteek op 1 Desember. “Deurdat sy altyd in Afrikaans bly skryf het, het sy vrou-alleen die plek van Afrikaans in Nederland warm gehou. "Wanneer Eybers in Engels dig, is dit nie omdat sy volksvreemd is nie, maar omdat dit haar moedertaal is. Learn faster with spaced repetition. Sy het altyd gevra om haar groete oor te dra as ek enige van haar ou kennisse raakloop wat haar nog onthou. Ena Jansen, Hans Ester en Tomas Lieske lewer toesprake en die sopraan Julia Bronkhorst sing van Elisabeth se getoonsette gedigte. In hierdie bundel het sy haar gewend na ’n "gestroopter, naakter en aardser vers. – Elisabeth Eybers, Titels van Elisabeth Eybers (1915–2007) se boekery aanlyn beskikbaar, Beatrix bind met Eybers twee kultuurpole saam, Le Roux, André: Mag Afrikaans voortleef, sê Eybers in brief, Malan, Lucas: Elisabeth Eybers – woord-aristokraat, Nieuwoudt, Stephanie: Elisabeth Eybers-gedigte getoonset, Pople, Laetitia: "Haar werk gryp ’n mans aan die hart", Steenkamp, Liezl: "Praat jou taal, kjend," hoor Eybers op dinee, Stotteren, Hans (Tom Gouws): die elisabeth eybers-boekklub [gedig], Swanepoel, Talytha: Eybers wéét wie sy is, Sy is een van die twee "Groot Dames" van die Nederlandse poësie, Willemse, Raymond: Eybers-manuskrip haal R103 000, Staatsgreeppoging in Amerika: pateties maar belangrik. Dit plaas die digter in ’n besondere verhouding tot ’n aantal mense – sy lesers – waarvan hy die meeste nooit persoonlik leer ken nie; en terselfdertyd dreig dit om misverstand en verwydering te skep tussen hom en dié wat die naaste aan hom is.” (Die Burger, 5 April 2008), Is dit verslawend om te dig? Ek is ’n ouderwets-introverte digter wat dit waardeer dat die borgmaatskappy van die prys verwag dat (ek) iets mee te deel het wat op een of ander manier 'tot algemene nut' mag wees. (Terloops, dit is merkwaardig dat ons eerste vroulike digter in Afrikaans, wat ook ’n ereplek in die Nederlandse letterkunde verower het, haar al hoe meer in haar moeder se taal, Engels, begin uitdruk.) Sy’t as’t ware ’n hawe gebou waar ander Afrikaanse digters soos Stockenström, Krog, Naudé, Snyders, Oliphant, Van Niekerk, Pieterse en soveel ander ­ná 1990 in Nederland kon kom vasmeer.”, Oor die keuses vertel Ena aan De Vries: “Ek het gedigte gekies wat ek self goed ken omdat ek hulle so goed vind en wat ek haar daarom baie graag ’n keer hardop wou hoor lees. Sy het ook EC Pienaar skerp aangevat oor "wanopvattinge in die kritiek en literêre beskouing”. Hierdie Bernard was in die lyfwag van Napoleon op St Helena. HUISKAT – Elisabeth Eybers. Teenoor die tematiese beperktheid van haar eerste werk het sy hier ’n wyer belangstellignsveld wat ’n verruiming van die woordeskat uit onder meer die biologie, anatomie en skeikunde meebring, die preokkupasie met die spesifiek-vroulike laat afneem en die besinning oor die taak van die kunstenaar as poëtiese boustof benut, terwyl die vrou-moeder-tematiek by ander gebiede ingeskakel word en die doodsmotief in die suiweringsmotief opgaan of in ironiese verse met ’n beweeglike soepel vaart neerslag vind.". ", "My ma se oupagrootjie was Bernard le Roux. Met groot liefde en dankbaarheid herdenk ek haar lewe en haar werk.

Rental Car Las Vegas Airport, Is Nickelodeon Resort Worth It, Lady Palm For Sale Uk, Viva Air Manage Booking, College Ed Corolla Nc, Corolla Jeep Rental, 2 Bhk Flats In Chandigarh For Sale, Pioneer Fh-s520bt Installation, High Ugg Boots,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
29 − 4 =